Államvizsga

PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR

TÖBBNYELVŰSÉG ÉS MULTIKULTURALITÁS MESTERI KÉPZÉS

 

A MAGISZTERI ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

1. A két éves (bolognai) magiszteri képzést végző hallgatók számára a záróvizsga a disszertáció megvédéséből áll.

2. A disszertációt a záróvizsgára való beiratkozáskor kell leadni egy nyomtatott, spirálos kötésű, illetve egy elektronikus példányban (az utóbbit CD-n vagy DVD-n). A hallgatónak további egy nyomtatott, spirálos kötésű és egy elektronikus példányt kell eljuttatnia a dolgozatvezető tanárhoz.

3. A dolgozat minimális terjedelme 35 oldal, azaz 70000 leütés (címoldalak, tartalomjegyzék, mellékletek nélkül). A disszertációban a hallgatónak bizonyítania kell a témára vonatkozó alapvető szakirodalom ismeretét, és a téma kidolgozásában új problémafelvetéseket, új megközelítéseket, új megoldásokat kell beépítenie. A disszertáció nyelve lehet: magyar, román, angol, német. Amennyiben a disszertáció nyelve nem angol/német, a bibliográfiának legalább 30%-ban idegen nyelvű címeket kell tartalmaznia. A további formai követelményekről jelen módszertan első melléklete rendelkezik.

4. A disszertációhoz annak leadásakor csatolni kell a vezetőtanár szakmai értékelését is, a jelen módszertan második mellékletét képező formanyomtatvány szerint, a vezetőtanár aláírása által hitelesítve. Az értékelések alapján a leadást követő négy napon belül elkészül azoknak a dolgozatoknak a listája, amelyek a záróvizsga-bizottság elé kerülhetnek. Egy dolgozat akkor kerülhet az záróvizsga-bizottság elé, ha a dolgozatvezető tanár legalább hatos (6) érdemjegyre javasolja.

5. A disszertáció szakmai-tudományos minőségét értékelő további érdemjegyek szintén a jelen módszertan második mellékletét képező formanyomtatvány alapján kerülnek megállapításra.

6. A disszertációt minősítő érdemjegy összetétele a következő:

a) A dolgozat szakmai-tudományos minőségét minősítő érdemjegy: a dolgozatot a Partiumi Keresztény Egyetem szabályzatainak és eljárásainak megfelelően kizárólag a vizsgabizottság pontozza. A bizottság tagjai figyelembe vehetik a témavezető és az értékelő tanár(ok) javaslatait.

 

b) A dolgozat megvédését értékelő jegy, a jelenlévő bizottsági tagok által javasolt érdemjegyek számtani középarányosa, két tizedes pontossággal, kerekítés nélkül.

 

Megjegyzések:

Ø  A disszertáció védését minden bizottsági tag 10–1 közötti skálán, egész jeggyel értékel.

Ø  Opponensi vélemény elkészítésére felkérhető doktori fokozattal rendelkező, az adott témában szakirányú végzettséggel rendelkező oktató, amennyiben kiadásra kerülnek opponenciákra, a bizottság kérésére.

 

6. A disszertáció-védésre adott esetben online módon is sor kerülhet.

 

 

Nagyvárad, 2021. december 10.

 

 

Tanszékvezető,

 

  dr. Balázs Géza professzor

 

 

 

Dékán,

 

dr. Bökös Borbála adjunktus

 

 

 

 

1.      MELLÉKLET

 

A DISSZERTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

 

I. A disszertáció fő részei:

 

1.      Külső borító (román nyelven; lásd jelen útmutató 4. oldalát)

2.      Címlap román nyelven (lásd jelen útmutató 5. oldalát)

3.      Címlap magyar/angol/német nyelven (lásd jelen útmutató 6. oldalát)

4.      Tartalomjegyzék (a fejezetcímek oldalszámaival)

5.       Főszöveg

–        bevezetés

–        fejezetek

–        következtetések

6.      Felhasznált szakirodalom

7.       Mellékletek (ha szükséges)

 

II. Általános formai követelmények:

 

1.      A főszöveg 12-es méretű Times New Roman betűtípussal készül, 1,5-es sorközzel, „sorkizárt” (justified) sorvégekkel, 2,5 cm-es margóval.

2.      A fejezetcímek középre igazítottak, 14-es méretű kövérített (bold) betűvel szedjük őket.

3.      Az alfejezetcímek balra igazítottak, 12-es méretű kövérített (bold) betűvel szedjük őket.

4.      Az oldalszámozás az oldalak alján, középre igazítva jelenik meg.

5.      A szövegen belüli kiemeléseket dőlt (kurzív, italic) betűkkel jelezzük. Szövegtestben lehetőleg nem használunk kövérítést és aláhúzást.

  1. A hivatkozott művek címeit, illetve a folyóiratcímeket a főszövegben dőlt betűs (kurzív, italics) szedéssel emeljük ki.

7.      A szakirodalomra történő hivatkozás lábjegyzetek vagy szövegközi jegyzetek formájában történik. A lábjegyzetek számozása folyamatos.

8.      Az évszázadokat – az idézetekben és hivatkozott címekben lévő eltérő változatok kivételével – arab számokkal írjuk.

9.      Ún. „lúdlábat” (az idézet mindkét végén befelé mutató lúdlábat) használunk akkor, ha az idézeten belül szintén idézőjelet kell használnunk. Példa: „Ki tagadhatná, hogy a Duna s Tisza árterületein konyhalatin nemzet szaladgálna, ha Werbőczy politikai »nemzete« alatt a magyar paraszt elsorvadt volna.”

10.  A nagykötőjel használata kötelező a -tól -ig értelemben használt számok és szavak, valamint pl. társszerzők nevei, egy nyomtatvány több nyomdahelye vagy kiadója stb. között. Előtte és utána nincs szóköz, csak ha legalább a nevek egyike többtagú. Például: 1914–1918; Kós–Nagy–Szentimrei (szerk.); Kolozsvár–Bukarest; de: Párizs – New York

11.  A felhasznált szakirodalmat tartalmazó irodalomjegyzékben szereplő tételek a szerzők vezetéknevének ábécésorrendjében követik egymást. Sokszerzős művek, lexikonok stb. esetében a szerkesztők nevét vesszük figyelembe. Többszerzős, illetve többszerkesztős művek esetén a művet csak az ábécésorrendben első név szerint közöljük. Ha a dolgozat jellege megkívánja, külön csoportba rendezzük az elsődleges és a másodlagos szakirodalmat.

 

III. A hivatkozással kapcsolatos formai követelmények:

 

1. Hivatkozás kötet esetén:

Szerző vezetékneve [,] szerző keresztneve [vagy annak kezdőbetűje/kezdőbetűi.]: Könyv címe. [Ford. Fordító neve.] Kiadó, kiadás helye, éve [, oldalszám].

Példák:

1. Geréb Zsolt: Újszövetségi tanulmányok. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2005.

2. Gadamer, Hans-Georg: Igazság és módszer. Ford. Bonyhai Gábor. Gondolat, Budapest, 1984, 284.

 

2. Hivatkozás kötetben szereplő tanulmány esetén:

Szerző vezetékneve[,] szerző keresztneve [vagy annak kezdőbetűje/kezdőbetűi.]: Tanulmány címe. In: szerkesztő(k) vezetékneve[,] keresztneve [Több szerkesztő esetén a neveket „ – ” jellel választjuk el egymástól] (szerk.): Kötet címe. Kiadó, kiadás helye, éve, oldalszám.

Példa:

1. György Béla: Hargita megye úthálózatának rehabilitációs programja. In: Köllő Gábor (szerk.): Nemzetközi Építéstudományi Konferencia. Csíksomlyó, 2001. május 24–27. Kolozsvár, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2000, 63–66.

2. Mertens, Karl: Der Kairos der Rede als Ausdruck menschlicher Situiertheit. In: Kopperschmidt, Josef (Hg.): Rhetorische Anthropologie. Studien zum Homo rhetoricus. München: Fink, 2000, S. 295–313.

 

3. Hivatkozás folyóiratban szereplő tanulmány esetén:

Szerző vezetékneve[,] szerző keresztneve [vagy annak kezdőbetűje/kezdőbetűi.]: Tanulmány címe. Folyóirat címe, év/szám.[, oldalszám].

[Folyamatos számozású folyóiratok esetén:]

Szerző vezetékneve[,] szerző keresztneve [vagy annak kezdőbetűje/kezdőbetűi.]: Tanulmány címe. Folyóirat címe, szám (megjelenés éve)[, oldalszám].

Példák:

1. Heitsch, Ernst: Sprachtheoretische Überlegungen Platons. Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 23, 1998/1, S. 43–59.

2. Gadamer, Hans-Georg: A platóni dialektikához. Kellék, 18–19–20 (2001), 36–65.

 

IV. Rövidítések használata:

 

A rövidítéseket kezdéskor nagy betűvel írjuk, egyébként kis betűvel:

Lásd: lásd

Ugyanő: uő:

Ugyanők: uők:

Évszám nélkül: é. n.

Hely nélkül: h. n.

Idézett mű: i. m. [pl. i. m. 203.]

Idézett kiadás: id. kiad. [pl. id. kiad. 508.]

Ugyanott: uo.

Vesd össze: vö.

 

2.      MELLÉKLET

 

 

 

SESIUNEA DE DISERTAȚIE: luna __________________, anul _______

 

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume, gradul științific și didactic),

în calitate de coordonator științific, îmi exprim acordul privind prezentarea la examenul de disertație a

CANDIDATULUI/CANDIDATEI:

………………………………………………………………………………………………

SPECIALIZAREA:

………………………………………………………………………………………………

TITLUL LUCRĂRII DE DISERTAȚIE:

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................

Coeficientul de similaritate a lucrării de disertație este de: ...... % (max. 20%)

Constat prin prezenta, că lucrarea de disertație îndeplineşte atât cerințele profesionale, cât și normele de etică și deontologie universitară în vigoare privind realizarea unei lucrări științifice.

Drept urmare, consider că prezenta lucrare poate fi susținută în sesiunea (luna, anul) ...

NOTA PROPUSĂ:

DATA: ___________________

SEMNĂTURA COORDONATORULUI ȘTIINȚIFIC:

 

_____________________________________________